Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8920 dfda 500
Reposted fromkimik kimik viakarmazynowa karmazynowa
0116 8564
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
2296 e76c
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viazembata zembata
5891 76db 500
Reposted fromkimik kimik viazembata zembata
9099 028a 500
Reposted frombioi bioi
Wydaje mi się, że rzeczywiście przede wszystkim dokonane czyny wypadają nam najłatwiej z pamięci; jedynie świat, nie wiedząc o czynach nie dokonanych, przypomina sobie z przyjemnością o dokonanych, które mnie właściwie tylko nudzą.  Pokusa rozdmuchania swoich paru czynów dobrych czy złych płynie z tej nudy. Nie mogę już słuchać o tym, że dokonałem tego czy tamtego, mniejsza o to, czy było to haniebne czy chwalebne. Tylko jako niezapomniana przyszłość, nawet jeśli ją przenoszę w przeszłość jako wymysł, moje życie nie nudzi mnie — jako urojenie.

Powiedzmy, Gantenbein
8304 57ae 500

the new neighbors seem cool.

Reposted fromasada-santohei asada-santohei viazembata zembata
0874 a9a8
Reposted frombabyface babyface viakarmazynowa karmazynowa
5802 5371 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viakarmazynowa karmazynowa
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viacupofcinamon cupofcinamon
6103 7a7f 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viainfinitenoise infinitenoise
6630 969b
Reposted fromthirdapril thirdapril viakarmazynowa karmazynowa
2440 d3fa 500
0520 f68b 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viakarmazynowa karmazynowa
4138 6cab 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
4573 c797
Reposted frombioi bioi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl