Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelegie elegie
0234 9309 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viazembata zembata
8165 9c60 500
Reposted fromOFFka OFFka
My emotional life: dialectic between craving for privacy and need to submerge myself in a passionate relationship to another.

Susan Sontag
Reposted bynorwegianwoodsummerstarlisiazupa
7027 621f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakarmazynowa karmazynowa
0679 a089 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazembata zembata
0036 7469 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazembata zembata
6700 25bb
Reposted frombabyface babyface viano-longer-kore no-longer-kore
4944 66b9 500
Pan Arlekin przywołuje drugą ezopową przypowieść, w której skorpion prosi żabę , żeby przeniosła go przez rzekę. "Ukąsisz mnie i zabijesz" - mówi na to żaba. "Ależ skąd! Przecież gdybym to zrobił, tobym utonął" - stwierdza w odpowiedzi skorpion. Żaba niesie go więc przez rzekę, gdy wtem w połowie drogi skorpion ją kąsa. "Dlaczego? - pyta żaba - Teraz oboje zginiemy". "Taki mam charakter" - mówi skorpion, a pan Arlekin wznosi toast: "Wypijmy za charakter!".
Reposted byzielonypenis zielonypenis
2874 b7fc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazembata zembata
Reposted fromczajnikq czajnikq viaOFFka OFFka
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakaro3 karo3
6191 b078 500
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viazembata zembata
Doznania zewnętrzne i wewnętrzne to jedyne drogi wejściowe, jakimi umysł zdobywa wiedzę. To są jedyne okna, o ile mogę ustalić, które przepuszczają światło do tego c i e m n e g o  m i e j s c a. Wydaje mi się bowiem, że umysł bardzo jest podobny do pomieszczenia, które, całkowicie niedostępne dla światła, wyjąwszy kilka małych otworków pozostawionych na to, by wpuszczać widzialne odbicia, czyli idee rzeczy ze świata zewnętrznego.  Gdyby te obrazy, które dostają się do takiej ciemni, mogły tam pozostawać i tak leżeć sobie w porządku, iżby w potrzebie można było je odnaleźć, to ciemna ta bardzo by była podobna do umysłu ludzkiego.

John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego
Reposted bylisiazupa lisiazupa
1958 51ae 500
i suffered, i learnt, i changed
Reposted bybookinistkamauapsychopolisjanealicejonesChrabaszczowacynamonikardamonzembataPorannywecouldbeclosedwatrzywecouldbeclosereactivityparty
9769 abcd
Reposted fromdisease disease viaasz asz
0873 72d0 500
Reposted fromheldupowy heldupowy viakarmazynowa karmazynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl